Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 46
   Truy cập trong ngày : 298
   Tổng số truy cập : 1161187
CDO: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 4/8/2015 3:53:48 PM
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị
Trụ sở chính:
25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
043 974 4168
Fax:
043 974 4068
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị
Mã chứng khoán:
CDO
Mã ISIN:
VN000000CDO5
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
14/04/2015
- Lý do và mục đích:                   Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện:                 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 5/2015 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
- Địa điểm thực hiện: tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
- Nội dung họp:
    + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
        + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch 2015 của Ban kiểm soát;
    + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
    + Thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
    + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
    + Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty;
    + Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
    + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
    + Một số nội dung khác.
(Thời gian, nội dung và địa điểm chính thức Công ty sẽ thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 16/04/2015
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
Lên đầu trang